افراد با بیماری قلبی باید با احتیاط روغن گوسفندی را مصرف کنند  و حتما تحرک و فعالیت داشته باشید.